Polityka prywatności

 Szanowny Państwo,

 

Nasza spółka zajmuje się m.in kompleksową realizacją inwestycji związanych z OZE. Pod adresem https://ak-24.pl. Przedstawiona poniżej polityka prywatności daje Państwu informacje o tym w jaki sposób gromadzimy i przetwarzamy Wasze dane osobowe, które nam udostępniacie i powierzacie poprzez korzystanie z naszego serwisu internetowego, lub w inny sposób. Prosimy o zapoznanie się z tą polityką, ponieważ

korzystanie z naszej strony internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem przez państwa zgody na gromadzenie i przetwarzanie przez nas Waszych danych osobowych.

Poniżej przedstawiamy naszą politykę prywatności.

 1. Informacje podstawowe
 2. Cel i zakres zbierania danych
 3. Podstawa przetwarzania danych
 4. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
 5. Pliki „Cookies”
 6. Postanowienia końcowe
1. INFORMACJE PODSTAWOWE

 

 • Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.ak-24.pl ., lub www.fotowoltaika-ak.pl poprzez inną wymianę informacji (kontakty biznesowe) jest Handel Usługi A&K sp. z o.o., adres siedziby: ul. Sobieskiego Np 43 , 32-552 Płaza, adres do doręczeń: j.w. , wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000490679, NIP: 6282260866, REGON: 123002498, posiadająca kapitał zakładowy w kwocie: 5.000,- zł, adres poczty elektronicznej: handel.ak@gmail.com, zwana dalej „Administratorem”, będąca jednocześnie Usługodawcą.
 • W celu realizacji sprzedaży internetowej musimy przetwarzać Wasze dane osobowe umożliwiające wykonanie zleconej nam przez Was dostawy. Robimy to zgodnie z obowiązującymi w Unii Europejskiej przepisami. Troszczymy się o to, żeby informacje osobowe przekazywane przez Was był dobrze strzeżone. Będąc Administratorem Waszych danych dokładamy wszelkiej staranności, żeby były one przechowywane w sposób bezpieczny, żeby były niedostępne dla osób trzecich i gwarantujemy, że nikomu poza wymienionymi niżej tych danych nie udostępnimy.
 • Dane osobowe zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie będą poddane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.
2. INFORMACJA O MOMENCIE ZBIERANIA DANYCH ORAZ CELU I ZAKRESIE

 

 • Wasze dane osobowe zaczynamy zbierać w momencie rozpoczęcia korzystania z naszego serwisu, w chwili kiedy je podajecie zakładając konto w naszym serwisie lub też składając zamówienie bez rejestracji. Są one zbierane również wtedy, kiedy korzystamy z plików cookie zainstalowanych na Waszym komputerze, oraz wówczas, kiedy nam je powierzacie przysyłając korespondencję elektroniczną lub tradycyjną.
 • Dane osobowe naszych klientów, zbierane przez nas, są wykorzystywane do: kontaktowania się z Państwem celów informacyjnych oraz innych czynności związanych z Państwa aktywnością na stronie internetowej ak-24.pl oraz do celów marketingowych w przypadku uzyskania od Was zgody.
 • Jako Administrator będziemy Państwa prosić o następujące dane osobowe w czasie korzystania z naszej strony www.ak-24.pl :
  • *Imię i nazwisko,
  • *Adres, Adres e-mail,
  • *Numer telefonu.
 • Możemy również gromadzić dane charakteryzujące sposób korzystania przez Państwa z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne) na przykład: Numer IP i inne dane sieci informatycznej, z której korzystacie Państwo łącząc się z naszym serwisem internetowym.
 • Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie powyższych danych osobowych jest niezbędne do świadczenia przez nas usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego. Oczywiście macie Państwo prawo niepodawania swoich danych osobowych, lecz należy się liczyć z tym, że nie będą wówczas dostępne możliwości naszego sklepu internetowego, włącznie z brakiem możliwości złożenia zamówienia na oferowany przez nas towar.
 
3. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH
 
 • Państwa dane są gromadzone przez nas na podstawie postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 , które dalej będziemy nazywać RODO (tutaj podajemy adres do rozporządzenia:>RODO.
 • W przypadku, kiedy zdecydujecie się Państwo na złożenie zamówienia w naszym sklepie internetowym, to wówczas niezbędne staje się podanie danych osobowych, żebyśmy mogli zrealizować zamówienie dostawy zamawianego produktu (art. 6 ust. 1 lit b RODO)
 • Korzystanie ze strony oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne.
 • Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy: osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych. Jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 • Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt 2 lit. b).
 
4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
 • Macie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych: art. 15 RODO.
 • Możecie w każdej chwili zwrócić się do nas z wnioskiem o przekazanie informacji, czy Wasze dane są przez nas przetwarzane i jeżeli tak, to w jakim celu (art. 15 RODO).
 • Artykuł 16 RODO mówi o tym, że macie Państwo prawo do korekty swoich danych w naszej bazie.
 • Macie prawo żądać od nas usunięcia Waszych danych (art. 17 RODO), jeżeli okaże się, że nie są one już potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone i gdy nie ma innej (prawnej) podstawy do ich przetwarzania.
 • Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 • W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: handel.ak@gmail.com
5. PLIKI "COOKIES"
 • Nasza strona internetowa www.ak-24.pl używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 • Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 • W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje: sesyjne analityczne „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej). „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości strony internetowej,pozwalają lepiej zorganizować jej układ.
 • “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Usługobiorców, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zapewniamy odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

PLIKI COOKIES

Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

NEWSLETTER

O ile wyrazili Państwo na To zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów ak-24.pl. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie poprzez "wymówienie" wysyłając e-maila do sklepu na adres: handel.ak@gmail.com